บทประพันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต (ว.ณ ประมวญมารค)

 

บทโทรทัศน์

นีรชา

 

กำกับการแสดง

หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล

 

ที่ปรึกษารายการ

เขมทัตต์ พลเดช

พรชัย พูนล้ำเลิศ

 

ที่ปรึกษางานสร้าง

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

 

ดูแลการผลิต

หม่อมราชวงศ์ ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล

หม่อมกมลา   ยุคล ณ อยุธยา

 

ดำเนินงานสร้าง

ธัญญธร เกตุเลขา

 

ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง

พยุงศักดิ์ นฤภัย

กัลยากร นาวารัตน์

 

ผู้จัดการกองถ่าย

ธัญภา เอี่ยมละออ

 

ธุรกิจกองถ่าย

ปราชญา แต้ช้าง

 

กำกับภาพ

ทยา นิ่มเจริญพงษ์

 

กำกับแสง

กรุงนคร  โชติไสว

มนตรี จำพร

 

บันทึกเสียง

สันติ  สิทธิธนากุล

 

ดนตรีประกอบ

คณิศรสตูดิโอ

 

ลำดับภาพ

วสันต์ ฝอยทับทิม

 

กราฟฟิค

กัมปนาท จำปีทอง

 

ควบคุมความต่อเนื่อง

ฐานิศรา ปิยะทัพภ์

 

กำกับศิลปกรรม 

พินโย ครองชีพ

 

แต่งหน้า

พิชชานนท์ รัตนกมลกานต์

ธนธัช สุริโยธิน

ชิดพงษ์  ภู่เจริญ

วชิรวินทร์  อาริยะนันท์กุล

 

ทำผม

วิทวัส ฤทธิ์ชีลอง

อาทิตย์  พุทธเมตตา

มานิตย์  ทานศิลา

 

ออกแบบเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ

อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์

 

ควบคุมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ

อภิชัย สวาวสุ

คันธรส  สาระจูฑะ

ภารณี ประภาพัฒนา

เสรี กฤชโชติไพบูลย์

ศุภณัฐ  ช่างตกแต่ง 

อมรรัตน์  เซี่ยงจ๊ง

 

ช่างภาพ

สิรวุฒิ ทิพานพิน

พชร  ปิยเกียรติสุข

จรูญ  ร่มเย็น

อฎวี  โฆษิตปฎิพัทธ์

 

ทีมกล้อง

ภาคภูมิ  เทศแก้ว

จิราพร  ลบลอยนาค

จินต์จุฑาปกรณ์  แสงงาม

ฉัตรชัย  ดิลกวราภรณ์

พิทักษ์  เขตกัน

ชยกร  เฟื่องฟู

สุรวัฒน์  วางกลอน

วัชระ  วิทยาวโรจน์กิจ

นัฐวุฒิ  สบายสถาน

วิชาญ  ตาพันไกล

 

ศิลปกรรม-ของประกอบฉาก

สุรเชษฐ์ สุนทรพจน์

บัญชา  จันทพันธ์

กิติราช  แหลมหลัก 

นิวัฒน์  ทุมไซ

พัชรพล  จันทรมานิตย์

อติคุณ  เพ็ชรกระโทก

สุธา  แก่นสาร

อัศวิน  ดวงแก้ว

 

ฝึกสอนการแสดง

 

 

ฝึกสอนการเต้นรำ

กลวิชร  เทพชุลีพรศิลป

 

จัดหาสถานที่

ยุทธนา  สิงสาโร

 

อุปกรณ์ไฟ

HANDY GEAR

 

ฝึกงาน

นาย  ชนัญญู  โม่มาลา

นาย  จิรพัชร์  สิริโรจนรัตน์

 

สวัสดิการ

ศิริลักษณ์ เนียมปาน

ศุภิสรา บุดดีวงศ์

พิสมัย พลูเกษม

รัศมี วงศ์ปัญญา

 

ทีมอาหาร

วันวิสา  เจริญชัย

เอื้องทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ

วรเดช  แก้วสะอาด

ศิริกาญจน์  คงทาน

 

ทีมพาหนะ

ประสิทธิ์ วังไชยศรี

จักรพันธ์  แย้มนวม

จิรนะ  รุ่งเนียม

ไกรสร  สมสอาด

มานพ  เนินนิล

ชาลี  เส็งสมัคร