เรื่องย่อ แหวนทองเหลือง
พระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ บทโทรทัศน์ นิติกร ที่จังหวัดเชียงใหม่นานก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระยาดํารงภิรมย์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ ดูแลราชการจนเป็นที่สุขสงบ และได้ช่วยเหลือชาวบ้านจนเป็นที่รักและยําเกรงของชาวบ้านทั่วไป ครั้งหนึ่งพระยาดํารงพิรมย์หรือที่ทุกคนเรียกตามยศตําแหน่งท่านว่า ท่านเจ้าคุณเทศา ได้ช่วยเหลือ เสือปาน ให้รอดพ้นจากการถูกจับกุม และกลับตัวเป็นคนดี ซึ่งในสมัยนั้นโจรปล้นฆ่าจะต้องถูกประหารชีวิตเท่านั้น แต่เพราะเสือปานไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมแต่ด้วยความลําบากอย่างถึงที่สุดจึง จําเ ป็นต้องมาเป็นโจร เจ้าคุณเทศาได้ซื้อที่ปลูกบ้านที่แม่ริม ด้วยหวังว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณในดินแดนที่ผูกพันรักใคร่กับคนในท้องถิ่น อย่ างแน่นแฟ้น ปานที่กลับตัวเป็นคนดี และรักใคร่สํานึกในบุญคุณของเจ้าคุณเทศารับอาสาดูแลบ้านให้อย่างดี และยังดูแลถึงชาวบ้านรอบๆ จึงได้เป็นกํานัน แต่เจ้าคุณเทศากลับไม่ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เชียงใหม่อย่างที่ต้องการ เพราะสุขภาพที่ป่วยรักษาไม่หายขาด ทําให้ต้องอยุ่บ้านที่ทุ่งมหาเมฆ โดยมีสมรเมียบ่าวที่คอยหาแต่ประโยชน์ให้ตัวเองคอยดูแล ทําให้กํานันปานและชาวบ้านท ... Read more

ออกอากศ : 2014

บทประพันธ์ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
บทโทรทัศน์ : 
กำกับการแสดง : จิระวดี ดิศรางกูร ณ อยุธยา
อำนวยการสร้าง : ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส
ผลิตโดย : บริษัท ศรีคำรุ้ง โปรดักชั่น จำกัด